Våre advokater

Hos HOFFMANN THINN plasseres det overordnede saksansvaret alltid hos den av advokatene som innehar spisskompetanse på vedkommende fagfelt. Dette sikrer den til enhver tid høyeste kvalitet på våre leveranser. Klikk på navn eller bilde nedenfor for mer informasjon om våre advokaters spesialkompetanse og kontaktdetaljer.

Våre forretningsområder

Våre advokater har en kommersiell tilnærming og utfyller hverandre med sin spesialkunnskap. Sammen setter dette HOFFMANN THINN i stand til å bistå både private og offentlige virksomheter i komplekse rettslige spørsmål og prosesser.

Næringseiendom

HOFFMANN THINN yter omfattende bistand til profesjonelle eiendomsaktører. Vår transaksjonserfaring og grundighet sikrer høy fremdrift gjennom hele prosessen fra tilrettelegging, budgivning, due diligence, kontraktsforhandlinger og frem til oppgjør. Vi bistår også eiendomsbesittere i den daglige driften, herunder ved forhandlinger eller tvister om leieforhold, samt i utviklingsprosjekter for både næring og bolig.

Transaksjoner / M&A

Oppkjøp og sammenslåinger er komplekse prosesser uavhengig av bransje. Våre advokater bistår både kjøpere og selgere gjennom hele prosessen fra planlegging til oppgjør. HOFFMANN THINN gjennomfører også due diligence på vegne av både kjøper og selger.

HOFFMANN THINN bistår også i forbindelse med planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter og andre formuesoverføringer.

Selskapsrett

Våre advokater bistår daglig ledelse og eiere i alle faser av selskapets livssyklus. Vi har lang erfaring med selskapsetableringer, finansiering og kapitalisering, omdanninger, omorganiseringer og avvikling. HOFFMANN THINN yter også bistand til ledelsen og eiere i forbindelse med misligheter, styreansvar og andre tvister i selskapsforhold.

Kontraktsrett

Et solid kontraktsarbeid gir den beste garanti mot tvister og uforutsette merkostnader. En grundig og faglig forankret tilnærming sikrer det beste resultat, enten det gjelder forhandlinger eller tvist om kontraktsforhold. HOFFMANN THINN bistår på ethvert stadium i avtaleprosessen.

Arbeidsliv

HOFFMANN THINN bistår både arbeidsgivere og ansatte i forbindelse med etablering og endring av arbeidsforhold, herunder ved nedbemanning, endringsoppsigelser og virksomhetsoverdragelser.

Restrukturering og konkurs

HOFFMANN THINN bistår selskaper og kreditorer i forbindelse med restruktureringer og konkurs. Med solid kompetanse innen finansiering, rekonstruksjon, konkurs- og dekningsrett, omstøtelse og styreansvar er vi en trygg støttespiller for ledelsen, eiere og kreditorer gjennom kritiske faser.

Fast eiendom og entreprise

HOFFMANN THINN har omfattende prosedyreerfaring fra tvister vedrørende fast eiendom, herunder ekspropriasjon, jordskifte og saker etter bustadoppførings- og avhendingsloven. Vi bistår også innen plan- og bygningsrett, samt ved kontraktsforhandling, sluttoppgjør og reklamasjonshåndtering i byggeprosjekter.

Tvisteløsning og prosedyre

Våre advokater prosederer jevnlig saker for domstolene. Ved å løfte blikket og se etter alternative løsninger sammen med klienten, erfarer vi også at klientens målsetting ofte kan oppnås uten en mer tids- og kostnadskrevende rettsprosess. HOFFMANN THINN vil alltid gi anbefalinger som skal sikre et mest mulig prosessøkonomisk resultat samlet sett.

Ta kontakt med oss