HOFFMANN THINN v/advokat Even Torarin Sandahl har bistått Akonsult Bygg AS i tvist om bestilling av bistand til søknad om mesterbrev.

Erfarne yrkesutøvere med fag- eller svennebrev kan på visse vilkår søke om mesterbrev basert på realkompetanse, som et alternativ til det «vanlige» mesterbrevløpet. Hva som utgjør slik realkompetanse, fremgår av en egen forskrift. I tillegg til å oppfylle formelle krav knyttet til erfaring, må søkere skrive en egenvurdering. Denne må vise læringsutbytte i tråd med studieplanene for det aktuelle mesterfaget.

Reguleringen av søknad om mesterbrev ved realkompetanse har vært «i vinden» siden juni 2022. Da innførte Mesterbrevnemnda et egenerklæringsskjema hvor den enkelte søker må erklære å selv ha utformet søknaden. Tilbyderne av «bistand» til slike søknader mener at det er skjedd en endring i kravene for å oppnå mesterbrev som det ikke er grunnlag for, mens Mesterbrevnemnda mener det bare er skjedd en presisering av gjeldende regler.

I den aktuelle saken avsa Hordaland tingrett dom om at den ansatte i Akonsult Bygg AS ikke var legitimert til å bestille bistand for Akonsult Bygg AS’ regning. Tingretten tok også stilling til hvorvidt en avtale om å tilby slik bistand ville vært ugyldig dersom den var bindende inngått, og kom til at dette var tilfellet. Tingretten uttaler følgende:

«Retten vil (…) bemerke at det er rettens syn at avtalen er ugyldig, uavhengig av om den er inngått mellom Total Kontroll og Akonsult eller Kalleklev personlig. Ugyldigheten følger av læren om bristende forutsetninger, jf. eksempelvis HR-2021-2364.

Det var en klar forutsetning for Kalleklev ved inngåelsen av avtalen at han med Total Kontrolls bistand skulle sende inn en søknad som Mesterbrevnemnda ville behandle. Forutsetningen innebar at dersom Kalleklevs realkompetanse oppfylte vilkårene for mesterbrev, ville søknaden bli innvilget. Denne forutsetningen var åpenbart motiverende, og er typisk for kontraktssituasjonen. 

Basert på nemndas holdning i brevene av september 2022 og februar 2023, samt vitneforklaringen fra konstituert nemndleder Kristiansen, tilsier imidlertid at en søknad utarbeidet av Total Kontroll AS ville blitt avvist av nemnda. Dette fordi Kalleklev hadde fått bistand fra Total Kontroll AS, og ikke utarbeidet søknad og egenerklæring selv. Retten mener nemndas tolkning av regelverket er korrekt, og at nemnda er berettiget til å avslå søknader utarbeidet av Total Kontroll eller andre konsulenter

Saken er omtalt på Bygg.no i følgende artikler:

https://www.bygg.no/har-solgt-omstridt-mesterbrev-bistand-i-flere-ar-na-har-tingretten-sagt-sitt/1538632!/

https://www.bygg.no/viktig-at-retten-uttrykker-at-var-tolkning-av-regelverket-er-korrekt/1538788!/

Samt på Byggmesteren:

https://byggmesteren.as/2023/11/03/konsulenters-mestersoknader-kan-avvises-mener-retten/

Dommen er ikke rettskraftig.