Den 20. juni 2023 prosederte advokat og partner i HOFFMANN THINN Håvard H. Lothe for Norges Høyesterett, hvor spørsmålet var om eksterne aktørers erverv av to tredjedeler av aksjene i et aksjeselskap ved kapitalforhøyelse (rettet emisjon) utløser forkjøpsrett til selskapets faste eiendom etter lov om løysingsrettar § 11 femte ledd.

HOFFMANN THINN representerte det forkjøpsberettigede aksjeselskapet som ankende part for Høyesterett. Sakens anses å ha stor prinsipiell betydning på dette rettsområdet. Dom forventes i august 2023.