Den 28. april 2020 vedtok stortinget ny midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av Covid-19 – Rekonstruksjonsloven.

Hovedformålet med endringene er å innføre et mer effektivt instrument for å kunne rydde opp i virksomheters gjeldsproblemer og sortere ut hvilke virksomheter som kan være levedyktige.

Siktemålet med nye regler er å hindre konkurs i de virksomhetene som kan være lønnsomme hvis de restruktureres på en fornuftig måte. Tilsvarende hensyn gjør seg gjeldende for virksomheter som er lønnsomme under normale omstendigheter, men som trues av konkurs som følge av utbruddet av Covid-19.

Med de midlertidige endringene blir de norske reglene mer på linje med reglene i EU, Storbritannia og USA. De viktigste endringene er:

  • Terskelen for åpning av forhandlinger om gjeldsordning senkes, og forhandlingene vil dermed kunne innledes på et tidligere tidspunkt enn under dagens regler om gjeldsforhandling og tvangsakkord.
  • Skyldnerens beskyttelse mot åpning av konkurs og gjennomføring av tvangsdekning under rekonstruksjonsforhandling styrkes.
  • Det åpnes for at virksomheten i rekonstruksjonsperioden finansieres med pant i selskapets eiendeler med prioritet foran eksisterende panthavere, såkalt «superprioritet».
  • Det kan gjøres midlertidige unntak fra det offentliges fortrinnsrett for skattekrav og merverdiavgiftskrav mv.
  • Reglene gir adgang til helt eller delvis salg av virksomheten og at gjeld kan konverteres til egenkapital.
  • Heving som er foretatt de siste fire ukene før åpning av rekonstruksjonsforhandlinger på grunnlag av skyldnerens betalingsmislighold skal bare i begrenset grad kunne gjøres gjeldende.
  • Det vil ikke være krav til likebehandling av kreditorene ved frivillig rekonstruksjon.
  • Vilkåret for tvangsakkord reduseres fra kvalifisert flertall (2/3), til simpelt flertall (mer enn 1/2)
  • Ved tvangsakkord vil det ikke lenger krav til minimumsdividende.
  • Krav om rekonstruksjonsforhandling vil kunne begjæres av kreditor.

En rekonstruksjonsprosess vil være tidkrevende og kostnadene må forventes å kunne bli høye. Domstolene vil derfor kunne kreve at det innbetales et passende forskudd som i forarbeidene er antatt å være på minst kr 300 000.

Kravet til sikkerhetsstillelse vil antakelig innebære at et stort antall mindre virksomheter ikke vil kunne benytte seg av ordningen. Det er imidlertid gitt forskriftshjemmel for utarbeidelse av forenklede regler for små og mellomstore bedrifter og vi håper departementet straks kommer i gang med arbeidet.

Loven trådte i kraft den 11. mai 2020 og har midlertidig virkning frem til 31.12.2021. Loven forventes imidlertid avløst av en permanent lov når effektene av endringene er evaluert.

HOFFMANN THINN har kompetanse på finansiering, selskapsrett, restrukturering og konkurs og kan bistå selskaper og kreditorer i forbindelse med gjennomføring av rekonstruksjon. Ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale.