I 2014 kom Høyesteretts til at det ikke var grunnlag for skatterettslig gjennomskjæring av en eiendomstransaksjon som ble gjennomført ved fisjon av aksjeselskapet og påfølgende salg av aksjene i (Tangen7/ ConicoPhillips III-dommen).

Siden høyesteretts avgjørelse har modellen i mange tilfeller representert et skattefritt alternativ til innmatssalg. Transaksjonsformen har særlig vært populær ved overdragelse av eiendom hvor det er høy latent skatt knyttet til salgsobjektet som kan forsvare de relativt sett høyere transaksjonskostnadene.

Den 1. januar 2020 ble den skatterettslige omgåelsesnormen lovfestet. I forbindelse med høringsrunden i 2019 ble det stilt særlig spørsmål om praksisen fra Tangen7-dommen skulle videreføres med den lovfestede reglen.

I Innst. 24 L (2019-2020) la flertallet til grunn at rettstilstanden for denne typen transaksjoner ikke vil bli endret som følge av vedtakelsen av en ny § 13-2 i skatteloven.

Det har vært lagt til grunn at uttalelsen ikke bare gjelder overføring av fast eiendom, men også ved overføring av andre typer eiendeler og virksomhet ved fisjon.

I forbindelse med revidert statsbudsjett for 2020 skriver imidlertid finansdepartementet at «mykje taler for å fortolke innstillinga slik at omgåingsregelen skal kunne brukast på vanleg måte når anna enn fast eigedom vert overført ved slike transaksjonar.»

Som flere har påpekt er formuleringens begrunnelse svak og har lav rettskildemessig vekt. Dersom formuleringen blir stående vil det like fult innebære ny usikkerhet rundt skattefriheten ved omorganiseringer i forbindelse med fisjon og påfølgende salg av virksomhet, eller andre eiendeler enn fast eiendom.

I verste fall må vi avvente til spørsmålet på ny er behandlet av høyesterett. I mellomtiden kan det være behov for å innhente Bindende forhåndsuttalelser fra skatteetaten før det kan gjennomføres omorganiseringer i forbindelse med et forestående salg.

HOFFMANN THINN bistår jevnlig selskaper og aksjonærer i forbindelse med forberedelser og gjennomføring av salg av aksjer, eiendeler og virksomhet. Ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale.