HOFFMANN THINN ADVOKATFIRMA AS STANDARDVILKÅR

Gjeldende fra og med 13. mars 2023.

Du kan laste ned hele dette dokumentet som pdf-fil ved å klikke her.

1. INNLEDNING

1.1.  Disse alminnelige betingelser, sammen med en individuell oppdragsbekreftelse (”Oppdragsbekreftelsen”), gjelder for alle oppdrag som advokater eller ansatte i HOFFMANN THINN Advokatfirma AS, org.nr. 916 918 801, (”HOFFMANN THINN”) påtar seg eller utfører overfor selskapets klienter (”Klienten”).

1.2.  Disse alminnelige betingelser overgis normalt til klienten ved etablering av oppdraget og anses vedtatt av klienten med mindre klienten innen rimelig tid tilkjennegir ovenfor ansvarlig advokat at vilkårene ikke aksepteres. Oppdraget vil da anses avsluttet med umiddelbar virkning. Salær for påløpt tid vil likevel kunne faktureres i samsvar med bestemmelsene i pkt 3.

1.3.  Med mindre annet er avtalt, vil betingelsene gjelde også ved gjentatte oppdrag for samme klient.

1.4.  HOFFMANN THINNs mål og forpliktelse er å fremme klientens interesser på best mulig måte, innenfor de rammer som følger av denne oppdragsavtale, domstolloven, advokatforskriften, Regler for god advokatskikk, HOFFMANN THINNs interne saksbehandlingsrutiner, samt andre relevante regelverk.

1.5.  Alle advokater og advokatfullmektiger tilknyttet firmaet har bevilling eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Samtlige advokater og advokatfullmektiger er medlemmer i Advokatforeningen og dermed underlagt Advokatforeningens særskilte vedtak og ordninger for obligatorisk etterutdanning og behandling av disiplinærklager.

1.6.  I samsvar med Advokatforeningens veiledning om hvordan menneskerettighetene forventes å bli respektert i advokatvirksomheter vil ansvarlig advokat, hvor det vurderes som aktuelt, ta initiativ til å drøfte aktuelle og potensielle menneskerettighetskrenkelser som oppdraget kan medføre, med det siktemål å bistå klienten med å unngå slike krenkelser. HOFFMANN THINN forbeholder seg retten til å trekke seg fra oppdraget dersom klienten beslutter å ikke følge advokatens råd og det er klart for advokaten at hele eller deler av oppdraget kan medføre krenkelse av menneskerettigheter.

2. ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET

2.1. Oppdragets beskrivelse fremgår av Oppdragsbekreftelsen, supplert av de avtaler som følger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse. Ved betydelig endring av oppdraget skal klienten motta oppdatert Oppdragsbekreftelse, med mindre annet avtales.

2.2.  Alle oppdrag knyttes til en ansvarlig advokat i HOFFMANN THINN, som vil kunne få bistand fra firmaets øvrige ansatte til gjennomføringen av deler av oppdraget.

2.3.  I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel gjennomføres kundetiltak med identifikasjonskontroll når HOFFMANN THINN påtar seg et nytt oppdrag. Klienten plikter å medvirke til gjennomføring av slike kundetiltak. Det gjøres oppmerksom på at HOFFMANN THINN, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette ØKOKRIM om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredjepersoner.

2.4.  Før et oppdrag etableres, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at HOFFMANN THINN ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. Den samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. HOFFMANN THINN kan i slike tilfeller måtte frasi seg oppdraget senere på grunn av dette.

2.5.  For best mulig å kunne fremme klientens interesser, er HOFFMANN THINN avhengig av at klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten ønsker å oppnå i saken.

2.6.  Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom HOFFMANN THINN. Advokatfirma og klient skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter.

2.7.  HOFFMANN THINN gir kun juridiske råd om norsk rett. Dersom ikke annet er særskilt avtalt, omfatter oppdraget ikke gjennomføring av eiendomsoppgjør, herunder overdragelse av aksjer eller selskapsandeler i eiendomsselskaper, avgivelse av legal opinions eller råd knyttet til skatte- og/eller avgiftsmessige forhold. Oppdraget omfatter heller ikke råd knyttet til andre ikke-juridiske forhold, herunder men ikke begrenset til kommersiell, teknisk, økonomisk og/eller regnskapsmessige forhold.

3. SALÆRBEREGNING OG FAKTURERING

3.1.  Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget. Våre veiledende timesatser er for tiden fra NOK 2 200 til NOK 3 500. Alle timesatser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. HOFFMANN THINN forbeholder seg retten til å endre timeprisene, normalt en gang i året med virkning fra 1. januar i hvert år. Salær vil bli beregnet fra tidspunktet hvor første kontakt om saken ble etablert med Klienten og frem til saken er endelig avsluttet.

3.2.  Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time.

3.3.  Ved endelig salærfastsettelse ansvarlig advokat utøve et skjønn hvor det tas hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten og de øvrige av firmaets medarbeidere.

3.4.  HOFFMANN THINN vil kunne fakturere á konto eller kreve forskuddsbetaling til dekning av løpende honorar og utlegg. HOFFMANN THINN står fritt til å fastsette størrelsen på á konto faktura eller forskudd. Forskudd skal innbetales til angitt konto og HOFFMANN THINN har rett til å benytte innestående midler til motregning. Avregning av forskuddsbetaling vil fremgå av neste faktura. Når oppdraget er avsluttet vil overskytende forskuddsbeløp tilbakebetales til Klienten. Opptjente renter på forskudd tilfaller HOFFMANN THINN med mindre annet er skriftlig avtalt.

3.5.  Klientkonto hos HOFFMANN THINN er undergitt den til enhver til gjeldende lovgivning, herunder regler for innsyn og rapportering til myndigheter. HOFFMANN THINN står fritt til å benytte innestående klientmidler til motregning i salær eller andre krav mot Klienten, med mindre annet er skriftlig avtalt. Opptjente renter av klientmidler tilfaller HOFFMANN THINN med mindre annet er skriftlig avtalt.

3.6.  Eventuelle kostnadsestimater gitt av HOFFMANN THINN er veiledende og gir ikke uttrykk for en fast avtalt pris, med mindre dette er skriftlig avtalt. HOFFMANN THINN vil så langt det er mulig forsøke å oppdatere kostnadsestimater under sakens gang.

3.7.  Klienten er ansvarlig for alle utlegg som påløper under oppdraget, herunder men ikke begrenset til rettsgebyr og andre offentlige gebyrer, registreringskostnader, databasesøk, utskrifter, attester, kopiering, kurertjenester, reisekostnader, kost og losji, samt omkostninger til tredjemenn (herunder, men ikke begrenset til, sakkyndige vitner, voldgiftsdommere, eksperter, sekretærtjenester og eksterne advokater) og alle andre omkostninger som påløper ved en rettslig prosess eller i forbindelse med vår rådgivning.

3.8.  Klienten er også ansvarlig for motpartens saksomkostninger som måtte bli ilagt i anledning saken. Saksomkostninger vil ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold. HOFFMANN THINNs salærkrav mot Klienten begrenses ikke av at Klienten blir tilkjent en lavere erstatning for saksomkostninger enn salærkravets og/eller utleggets totale pålydende, eller at motpart ikke kan eller vil betale ilagte saksomkostninger.

3.9.  Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke HOFFMANN THINNs salærkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravsprosess. I en rettsak vil HOFFMANN THINN kunne kreve et kostnadsbeløp fra motparten som avviker fra det beløpet som faktureres Klienten. Klienten er uavhengig av dette ansvarlig for dekning av det totale salæret og evt. utlegg i saken.

3.10.  DersomdeterflereKlienterisammeoppdragerKlientenesolidariskansvarligeforsalærogutlegg knyttet til oppdraget. Dette gjelder uavhengig av om salær eller utlegg av praktiske grunner faktureres eller har vært fakturert en eller flere av klientene.

3.11.  DersomHOFFMANNTHINNharmottattinstruksjonfraKlienteniegenskapavagenteller representant for en annen part som HOFFMANN THINN representerer, vil Klienten være solidarisk ansvarlig med slik annen part for betaling av alle salær og utlegg i saken.

3.12.  AlleomkostningerogutleggsomHOFFMANNTHINNforskutterer,vilblifakturertsammenmedkrav på salær. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget Utlegg pådratt i fremmed valuta vil faktureres etter vekslingskursen på tidspunktet utlegget er foretatt eller på datoen for faktura..

3.13.  Medmindreanneterskriftligavtalt,vilHOFFMANNTHINNfakturereKlientenmånedlig.Sammen med faktura vil det følge spesifisert oversikt over utført arbeid, utlegg mv. Faktura skal betales innen 10 dager dersom ikke annet er oppgitt.

3.14.  Advokattjenestererenmerverdiavgiftspliktigtjenesteogvilnormalttilleggesmerverdiavgiftisamsvar med gjeldende satser, for tiden 25 pst. Unntak kan forekomme.

3.15.  Vedforsinketbetalingpåløperforsinkelsesrenteihenholdtilforsinkelsesrentelovensbestemmelser. Omkostninger ved inndrivelse av salærkrav vil komme i tillegg.

4. EKSTERN DEKNING AV SALÆRKOSTNADER

4.1.  I henhold til lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). Noen sakstyper kvalifiserer alltid for fri rettshjelp, andre sakstyper forutsetter at klienten ikke har inntekt eller formue over hhv. kr. 246.000 (enslige), kr. 369 000 (ektepar, registrerte partnere, m.m.) og kr. 100.000 (nettoformue). Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Klienten oppfordres til å ta spørsmålet om fri rettshjelpsdekning opp med ansvarlig advokat for en konkret vurdering.

4.2.  Klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger kan dekke kostnader til advokatbistand i visse sakstyper, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen. Klienten plikter å gi HOFFMANN THINN de nødvendige opplysninger for en vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom HOFFMANN THINNs salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.

  1. HOFFMANN THINNS ANSVAR

5.1.  HOFFMANN THINN er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning. HOFFMANN THINNs sikkerhetsstiller er Gjensidige Forsikring ASA, Pb 700 Sentrum, 0106 OSLO.

5.2.  HOFFMANN THINNs ansvar for tap er likevel begrenset til det laveste av a) betalt salær i anledning saken b) NOK 20 000 000.

5.3.  Med mindre annet er særskilt avtalt, omfatter ikke ansvaret sakens skatte- og avgiftsmessige konsekvenser. HOFFMANN THINN er heller ikke ansvarlig for andre indirekte tap, herunder tapt fortjeneste eller for feil begått av andre rådgivere eller underleverandører som har vært involvert i oppdragsutførelsen, selv om disse er valgt og/eller instruert av HOFFMANN THINN på Klientens vegne.

5.4.  HOFFMANN THINN er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering HOFFMANN THINN på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.

5.5.  HOFFMANN THINN er ikke ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side. HOFFMANN THINN gjør oppmerksom på at bankenes sikringsfond ikke garanterer for mer enn 2 millioner kroner i innskudd pr innskyter (advokatfirma) pr. bank. Kun ved særskilt avtale om det vil HOFFMANN THINN treffe tiltak som kan øke graden av garantidekning for klientens midler.

5.6.  Klienten taper sin rett til å gjøre krav gjeldende dersom Klienten ikke uten ugrunnet opphold etter at Klienten oppdaget eller kunne ha oppdaget kravgrunnlaget, gir ansvarlig advokat skriftlig reklamasjon.

  1. BEHANDLING AV INFORMASJON

6.1. Advokater i HOFFMANN THINN har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter. I tillegg plikter advokatene også å behandle opplysninger utover dette fortrolig. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten.(Unntak følger blant annet av hvitvaskingsloven § 26, tredje ledd).

6.2.  Med mindre noe annet er avtalt, har HOFFMANN THINNs advokater adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. HOFFMANN THINNs øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene.

6.3.  I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil HOFFMANN THINN behandle personopplysninger, herunder også særlige kategorier personopplysninger om det er nødvendig, i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er HOFFMANN THINN ved daglige leder og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan saksansvarlig advokat kontaktes. Se også om behandling av personopplysninger i HOFFMANN THINNs personvernerklæring på vår hjemmeside www.hoffmannthinn.no.

6.4.  HOFFMANN THINN benytter e-post som kommunikasjonsform. Dersom Klienten ikke ønsker at taushetsbelagte opplysninger sendes per e-post må HOFFMANN THINN få beskjed om dette umiddelbart.

6.5.  HOFFMANN THINN gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon. Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til HOFFMANN THINN.

6.6.  Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. HOFFMANN THINN er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning. HOFFMANN THINN kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket. Kopier kan utleveres mot vederlag.

6.7.  HOFFMANN THINN har opphavsrett til alle dokumenter o.l. som utarbeides i forbindelse med oppdraget.

6.8.  Med mindre Klienter uttrykkelig reserverer seg kan HOFFMANN THINN benytte Klientens navn som referanse ved markedsføring av HOFFMANN THINN.

7. KLAGE

7.1. Dersom klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres klienten til straks å ta dette opp med ansvarlig advokat eller daglig leder. HOFFMANN THINN vil umiddelbart vurdere de påklagede forhold.

7.2.  Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Klagen må som hovedregel fremsettes innen seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger på. Disiplinærutvalgene har kompetanse til å gi kritikk, irettesettelse og advarsel til advokaten, og til å redusere salærkravet mot klienten. Disiplinærutvalgenes beslutning kan påklages til Disiplinærnemnden. Mer informasjon kan gis ved henvendelse til Advokatforeningens eller påwww.advokatenhjelperdeg.no.

7.3.  Tvister knyttet til oppdragsavtalen avgjøres etter norsk rett og kan kun bringes inn for norske domstoler.

8. REVISJON AV OPPDRAGSVILKÅR

8.1. De alminnelige betingelser for oppdraget revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Endringer til ugunst for klienten, som ikke er nødvendige på grunn av bindende regelverk, gjøres gjeldende etter én måneds varsel.